Access Token

注意这里的access token和获取code的access token不是同一个
如果要修改缓存请参考EasyWechat的缓存设置,默认为文件缓存

获取 access token 实例

$accessToken = $this->_app->access_token;
$token = $accessToken->getToken(); // token 字符串

强制重新从微信服务器获取 token.

$token = $accessToken->getToken(true); // 强制重新从微信服务器获取 token.

上次更新:2018-08-14